Put ka Mudrosti-(FILOZOFIJA

E-mail Ispis PDF

Smisao života

2. dio

Autor:Sejfullah Melkić

Filozofija jeste''Put ka Mudrosti''. Zašto?

(Na ovo  pitanje ću pokušati dati odgovor trudeći se iz dubine Duše i Duha,očekujući istinsko znanje i razumjevanje samo od Allaha Svevišnjega s.w.t.a.Neka mu je Hvala,te neka je Sallawat na Učitelja Ressula,Muhammeda,Mustafu,s.a.w.s.)[1]

Filozofija kao polje duhovne djelatnosti Čovjeka ima problem sa sopstvenim i preciznim definisanjem sebe same.Definicije u prirodnoslovnim i tehničkim znanostima su elementarne u smislu jasne spoznaje šta jeste nauka,ali definicija za filozofiju jeste i biti će uvijek njena Ahilova peta.Najbliže što možemo doći do jasne ''definicije'' šta jeste FILOZOFIJA kao pojam,je njena metageneza ili etimologija-odnosno nastanak te riječi koja se sastoji iz dvije starogrčke riječi: FILEIN-što znači Ljubiti,Voljeti i SOFIA-što znači Mudrost.

Dakle, filozofija jeste LJUBAV PREMA MUDROSTI.Ljubav prema tome može značiti pokušaj Sebe i svoj kratki život posvetiti njegovanju i dostizanju Mudrosti,Znanja.Međutim,tu se ne iscrpljuje pokušaj dolaska do jasnosti šta je uistinu filozofija,ona takođe može značiti i PUT KA ISTINI.Dakle,svaka djelatnost naša koja jeste usmjerena ka dostizanju spoznaje i njegovanju istinskih vrijednosti Čovjeka kao Božjeg Halife na Zemlji može se smatrati pokušajem življenja filozofijskim životom odnosno življenjem u skladu sa Istinom.Dakako, ovdje se sad nama nameće problem:

Šta su istinske vrijednosti Čovjeka?Šta jeste Istina?

Ovakva i slična pitanja muče velike umove od nastanka filozofije,tamo negdje krajem 7. Stoljeća prije Krista,odnosno prije Nove ere pa sve do današnjeg dana.Ako slijedimo Religiozne dogme koje nam nameću Istinu,ali je i kroje,onda imamo ono što se zove Religijskom Istinom.Međutim,religiozne istine su gotove istine,Istine Boga,ili bogova.Ovdje ću se sada vratiti jednoj duhovnoj nauci-(ako takve nauke postoje?)-TEOLOGIJI.Ona je dugo obitavala pod okriljem filozofije i bavila se Spoznajom Apsolutnih ISTINA.Zapravo,teologija jeste jako bliska filozofiji jer je napustala filozofsko okrilje i upustila se u sopstvenu izgradnju i definisanjem sebe kao NAUKE O BOGU.Ali ovdje imamo problem-Da li postoji nauka o Bogu?Evo zašto jeste teško definisati teologiju,jer njena etimologija jeste ovakva:sastoji se iz 2 starogrčke riječi TEOSšto znači Bog,božanstvo,Apsolutno Biće,i riječi LOGOS-(logoin) – što znači Učenje,nauka,govor.

Teologija se dugo tokom svoje povijesti,historije bavila mitološkim tumačenjem Svijeta,Kosmosa.Filozofija je pak kreirala sopsveni pathos jer nije prihvatala mitološke priče,legende o postanku Kosmosa.Dakako,i danas postoje teološke istine i tumačenja Svijeta koja uzimaju u obzir mitove kao nepogriješive.

Međutim,Religija se nametnula kao pathos i problem Teološkog istraživanja,pa tako danas postoje Kršćanska teologija,Islamska teologija i sl.Mada se može sa malo sumnje reći da je teologija postala nauka o religiji ali dakako moramo imati na umu da se ta dva pojma-(Teologija i Religija) ne smiju spajati,miješati niti ih smatrati istovjetnim.Ako gore navedeno uzmemo u obzir onda možemo reći da se Islamska teologija bavi Istinama –(ISTINOM) koju propovjeda Islam odnosno Otkrivanjem Puta ka Bogu,Jednom,Jedinom,Istinskom,Prvom,Posljednjem,Utočištu svega,Vladaru,Stvoritelju,Milostivom i Onom koji Voli i koji je Voljen.

 

Put ka Smislu života!

U prethodnom dijelu(Filozofija i smisao života 1. Dio-tekst) ovog eseja sam se bavio filozofijom i smislom života,dakako,uvodeći neke koncepcije koje su prisutne u Tabatabajijevoj životnoj filozofiji koju u svom odličnom tekstu Tehran Halilović obrađuje na jedan veoma zanimljiv način.Dakle,krenimo u istraživanje filozofskih dimenzija Tabatabajijevog životnog opusa inspirisanog Kur'anom-(Beskrajnom dubinom Riječi Božje),pokušavajući da nađemo izlaz iz duhovne krize u kojoj obitavamo.Tehran Halilović u svome tekstu kaže:,,Naravno da empirijska nauka, a posebno ne biologija kao deo empirijske nauke, ne zauzima stav o tome šta postoji a šta ne. Definisanjem života u okviru materijalističkih ograničenja, biolozi ne tvrde, ili ne bi trebalo da tvrde, da život ne može imati duhovnu  dimenziju, tj. nadmaterijalno značenje. Možda ne kao definisana posledica toga, ali svakako u svetlu tako postavljenog odnosa između nauka, filozofi, kako religijski tako i oni sekularni, aktivno učestvuju u rešavanju  pitanja suštine, tj. definicije života. Mnogi mislioci smatraju da život ne samo da nadilazi granice materije, nego biva izvor i poreklo čula, telesnog rasta, znanja i moći (Ala’ul­Basri 1994: 133). Neki od njih život definišu kao opšte opažanje, te zbog toga što je razum taj koji realizuje opažanje, život definišu kao plod razuma. Zbog različitih vrsta opažanja, život u ovom značenju obuhvata oba vida senzibilnog i racionalnog života (Ala’ul­Basri 1993: 122).''

Gore navedeni citat iz teksta Halilovića nam ukazuje na problematiku s kojom se susreću prirodne nauke i njihov napor da definišu ono što se zove život,dakako,lutajući i dajući tako nesuvisle odgovore na mnoga pitanja koja proizilaze iz napora da se razumije život i njegov smisao.Dalje Halilović ulazeći dublje u ovo primordijalno,fundamentalno pitanje kaže sljedeće:,,Osnivač Transcendentne teozofije Mula Sadra Širazi (980/1572–1045/1640) piše: „Život koji imamo na ovom svetu jeste zapravo život opažanja i delanja. Opažanje kod većine životinja nije ništa više od senzualnog oseta, kao što ni delanje nije nešto osim motivacije koja proističe iz volje” (Širazi 1981: VI/413). Opisom života u dve tačke, Mula Sadra želi da istakne da samo opažanje nije dovoljno i da su potrebne i volja i čežnja (Dževadi Amoli 1995: 612).-Alame Tabatabaji u vezi sa suštinom života govori: „Istinski život jeste onaj koji ne nestaje i koji ne sledi smrt. Takav život nije ono što čovek živi na ovom svetu, nego ono što će biti na drugom. ’A uistinu, Kuća ahireta [nadmaterijalni svet] – ona je život, kad bi [oni] znali!’ (Kuran 29, 64). Pojam ovosvetskog života odnosi se na određeni nivo osećaja, naučnih saznanja i delanja koji proizlaze iz znanja i volje.

Zbog sličnih efekata sa istinskim životom, i ovosvetski život je nazvan životom, iako mu slede smrt i nestanak. Dakle, istinski život jeste neka vrsta postojanja koja proizvodi nauku i znanje” (Tabatabaji 1996: II/228). Osvrćući se na kur'anski tekst, Alame Tabatabaji život na ovom svetu smatra poniznim, bezvrednim i nedostojnim. „Život na ovom svetu prema drugom svetu samo je jedno uživanje” (Kuran 13, 26).''

Ovdje pak Halilović pokušava da objasni vezu između Duhovnog i Materijalnog(fizičkog) svijeta ali i te dvije dimenzije postoje i u Čovjeku.Dakle,imamo DUŠU koja ugošćuje Duh-(dio Božanskog Ruh-a udahnut u čovjeka po vjerovanjima abrahamističkih (monoteizma) religija).Međutim,imamo i fizičko,materijalno Tijelo,Božanski oblikovano koje ima svoja čula ali i htijenja i potrebe.Ovdje moram obrazložiti jednu dilemu:Duša i Duh nisu istovjetni pojmovi,jer Duša je cjelokupno Duhovno prisustvo Sebe same u čovjeku,a Duh je Intelektualni,Razumski,Umski dio Duše.Dušu jeste kao Prisustvo Ruh-a, Bog udahnuo u čovjeka ali sama duša nije svijesna Cjelovite Sebe,i zato postoje stupnjevi Duše:

1.      Požudni dio,

2.      Razumsko-Umski dio(Svijesni i Nesvijesni dio Uma i Razum) i

3.      Voljni dio.

Ovakva moja eksplikacija,obrazloženje može se doimati konfuzno ali mišljenja sam da bih se ovako moglo organizirati poimanje Duše,izvodeći ovakvu spoznaju iz sljedećih oblasti :filozofije,ontologije,metafizike,psihologije,teologije i biologije.

I na kraju ovoga 2., dijela povećeg eseja pod nazivom FILOZOFIJA I SMISAO ŽIVOTA[2],želim izreći zahvalu Uzvišenom Bogu koji nas nadahnjuje Dobrim i Plemenitim,te čini našu Dušu svijesnu Njega,Voljenog,u Čijem je Krilu Ljubavi nekada bila.Zaista su naše Duše bile u Krilu Beskrajne Ljubavi Uzvišenog Boga,El-Vedudu-a.

Dova na kraju:

Gospodaru Naš,Utječemo se Tvojoj Ljubavi od Tvoje Srdžbe,Milosni Bože,Utječemo se Tvojoj Milosti od Tvoje Kazne jer Ti doista žestoko kažnjavaš,Svemilosni Bože Ti si uistinu Onaj koji mnogo prašta.-Amin.

 


[1]Ja,Sejfullah Melkić,pokušavajući se spasiti tmine neznanja,i trudeći se na Putu Znanja koji vodi ka Bogu,pokušavajući napisati redove koji slijede,koji vode  razumijevanju onoga što se naziva Filozofijom,ću poštivati tuđa autorska prava navodeći citate i imena autora,a ovaj tekst je moj pokušaj razumjevanja filozofije.

[2]Dakako,biti će i 3. Dio ovoga eseja jer sve dimenzije onoga što želim postići se ne mogu jasno perom prikazati u samo dva dijela.

 

Kontakt

 

Sve predijeloge i sugestije na izgled i sadržaj portala www.buzimljani.ba možete poslati na e-mail: buzimljani-@hotmail.com.

  Telefon: 

Godinu dana postojanja portala buzmljani.ba-24.februara 2011. godine

Udruženje "Stari grad" Bužim Jurišnog bataljona b.b.

JIB:4263580190001, Registrovano u registru udruženja Knjiga V,reg.broj 88. 14.01.2010.godine